????????????????????

O Związku

Zarząd Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt informuje, że w dniu 01 kwietnia 2006 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Trójmiasto PZHGR i DO podjęta została jednomyślnie uchwała:

"Członkowie Oddziału Trójmiasto Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zgodnie z decyzjami władz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego określonych w pismach Zarządu Głównego PZHGR i DO z dnia 03 października 2005 r., 15 grudnia 2005 r. i 09 marca 2006 r. podejmują uchwałę o zakończeniu działalności Oddziału Trójmiasto PZHGR i DO z dniem 01 kwietnia 2006 r. i powołaniu Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt, który jako kontynuator posiadający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przejmie w całości majątek i środki finansowe, jakie posiada Oddział Trójmiasto PZHGR i DO na dzień 01 kwietnia 2006 r."

W wyniku podjęcia przez Oddział Trójmiasto PZHGR i DO powyższej uchwały w dniu 01 kwietnia 2006 r. odbyło się Zebranie Założycielskie TRÓJMIEJSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU, PTAKÓW OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I DROBNYCH ZWIERZĄT, na którym podjęto uchwały o:

 1. Powołaniu Komitetu Założycielskiego Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.
 2. Powołaniu TRÓJMIEJSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU, PTAKÓW OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I DROBNYCH ZWIERZĄT i przyjęciu STATUTU Związku.
 3. Ustaleniu liczebności władz Związku na pierwszą kadencję Związku:
  • Zarządu Związku
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego
 4. Zrzeszeniu się - przystąpieniu Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 5. Wyborze dwóch delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZHGR i DO.

Na Zebraniu Założycielskim Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt dokonano również wyboru władz Związku na pierwszą czteroletnią kadencję. W wyniku tajnych wyborów zostali wybrani do:

ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Bielawski Ryszard - PREZES
 • Jankowski Jan - WICEPREZES
 • Strzelkowski Tomasz - SEKRETARZ
 • Warakomski Bogdan - SKARBNIK
 • Bujak Andrzej - CZŁONEK
 • Mikołajczuk Jan - CZŁONEK
 • Stanólewicz Artur - CZŁONEK

KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Kaczorowski Ryszard - PRZEWODNICZĄCY
 • Brząkowski Roman - WICEPRZEWODNICZĄCY
 • Kowalczys Jan - SEKRETARZ
 • Kołodziejczuk Wacław - CZŁONEK
 • Lipka Dawid - CZŁONEK

SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 • Sobiech Adam - PRZEWODNICZĄCY
 • Wiśniewski Paweł - WICEPRZEWODNICZĄCY
 • Szelągowski Stanisław - SEKRETARZ

Wybrany Zarząd Związku wystąpił do Zebrania Założycielskiego z wnioskiem dotyczącym podjęcia uchwały w/s przystąpienia do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego o następującej treści:

"TRÓJMIEJSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU, PTAKÓW OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I DROBNYCH ZWIERZĄT na podstawie § 5 swojego STATUTU postanawia zrzeszyć się - przystąpić do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.", która została podjęta jednomyślnie.

Zebranie Założycielskie Trójmiejskiego Związku HGRDPOK i DZ zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego PZHGR i DO dokonało również wyboru dwóch delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZHGR i DO na podstawie zasad określonych w pismach ZG PZHGR i DO z dnia 15.12.2005 r. i 09 marca 2006 r. i na podstawie § 17 pkt g) swojego STATUTU w wyniku przeprowadzonego głosowania jednomyślnie zostali wybrani Koledzy:

 • Strzelkowski Tomasz
 • Warakomski Bogdan

W sprawach dotyczących naszego Związku prosimy kontaktować się z Kolegami:

 • Ryszardem Bielawskim - PREZESEM ZARZĄDU tel. 058 557 05 32 tel.kom.0601 635362
 • Janem Jankowskim - WICEPREZESEM ZARZĄDU tel. 058 671 1978 tel. kom. O 505 23 79 41
 • Tomaszem Strzelkowskim - SEKRETARZEM ZARZĄDU tel. 058 685 73 61 tel.kom.0503 764 406
 • Bogdanem Warakomskim - SKARBNIKIEM tel. 058 665 48 54
 • Ryszardem Kaczorowskim - PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI REWIZYJNEJ tel. 058 341 93 37 tel. kom. 0603 31 9521
 • Adamem Sobiechem - PRZEWODNICZĄCYM SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO tel. 0586252621

Statut Związku

STATUT
TRÓJMIEJSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU, PTAKÓW OZDOBNYCH, KRÓLIKÓW I DROBNYCH ZWIERZĄT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę " Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych i Drobnych Zwierząt ", zwany w dalszej części statutu "Związkiem" Działa w ramach przepisów prawnych i na podstawie i niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Związku jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Związku jest obszar województwa Pomorskiego.

§ 3

Związek ma prawo zrzeszania hodowców gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt.

§ 4

 1. Związek posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
 2. Związek posiada prawo używania zgodnie z przepisami prawa własnych pieczęci, oznak i proporców, których wzór ustala Zarząd.
 3. Związek może posiadać własny organ prasowy.

§ 5

 1. Związek ma prawo zrzeszać się w polskich i międzynarodowych organizacjach hodowców gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt.
 2. Związek może przystępować (i występować) do polskich i międzynarodowych organizacji na podstawie uchwały Walnego Zabrania Członków powziętej większością co najmnie 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Związku.

Rozdział II

Cele i środki Działania Związku

§ 6

Związek pracuje bezinteresownie, jest organizacją nie przynoszącą dochodów i interes ekonomiczny nie jest jego celem. Jest politycznie i wyznaniowo neutralny.

§ 7

Celem działania Związku jest:

 1. zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt,
 2. popieranie hodowania gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt jako wartościowe hobby i rozrywkę,
 3. inicjowanie właściwych kierunków hodowli gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt jak również tworzenie warunków do ich rozwoju,
 4. promowanie hodowania gołębi rasowych, królików ras polskich, w szczególności ras ukształtowanych przez hodowców pomorskich,
 5. promowanie ochrony zwierząt w ramach swoich celów oraz czynienie wszystkiego by uniknąć chorób zwierząt i z tego względu podejmowanie środków ostrożności,
 6. podejmowanie niezbędnych kroków, aby ułatwić formalności celne i przepisy weterynaryjne dotyczące uczestnictwa na wystawach krajowych i zagranicznych,
 7. upowszechnianie współczesnych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli gołębi rasowych, drobiu, ptaków ozdobnych, królików i drobnych zwierząt,
 8. służenie pomocą i fachowym doradztwem młodym hodowcom i uczenie ich szacunku dla polskiej przyrody

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych w kraju i na arenie międzynarodowej;
 2. zrzeszanie się i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
 3. reprezentowanie ogólnych celów i zainteresowań hodowców zrzeszonych w Związku,
 4. promowanie hodowania gołębi rasowych, drobiu, królików ras polskich w szczególności ras ukształtowanych przez hodowców pomorskich,
 5. sprawdzanie opisów standardów ras, składanie odnoszących się do nich propozycji i inspirowanie do ujednolicenia ich w obrębie Polski i świata,
 6. prowadzenie różnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli poprzez : kongresy naukowe, seminaria, odczyty, szkolenia, dyskusje i konkursy,
 7. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i współudział w wydawaniu literatury fachowej,
 8. rozpowszechnianie wśród członków materiałów o charakterze informacyjnym, instruktażowym, szkoleniowym itp.,
 9. koordynowanie pracy hodowlanej poprzez:
  • organizowanie wystaw,
  • organizowanie udziału hodowców w wystawach,
  • ustalanie listy sędziów,
  • prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,
  • prowadzenie ewidencji zwierząt hodowlanych,
  • prowadzenie ewidencji hodowców- członków Związku,
 10. kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad współżycia społecznego wśród członków Związku.
 11. prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności służy wyłącznie celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku, a fundusze Związku powinny być wykorzystywane tylko do celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających,

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być tylko hodowca jeżeli:
  • jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP i nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • wniesie pisemną deklarację w Związku - od osoby która nie ukończyła 16 lat wymaga się pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego,
  • uiści opłatę wpisową ustaloną przez Związek,
  • zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu Związku.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy, które powinno być rozpatrzone na najbliższym zebraniu Związku.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Związku,
  • uczestniczyć w zebraniach Związku,
  • korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Związku,
  • brać udział w posiedzeniach Władz Związku, na których rozpatrywane są sprawy ich bezpośrednio dotyczące,
  • korzystać ze wszystkich świadczeń Związku oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Związek,
  • wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z zapytaniami i skargami,
  • nosić odznakę Związku.
 4. Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:
  • przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,
  • współdziałać z władzami Związku oraz brać czynny udział i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania,
  • płacić regularnie składki członkowskie,
  • stać na straży dobrego imienia Związku.
 5. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
  • skreślenia na wniosek skarbnika Związku z powodu nie opłacania w ustalonym terminie składki członkowskiej z uwzględnieniem przypadków gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
  • wykluczenie orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  • wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  • śmierci członka,
 6. Skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego Związku staje się skuteczne z chwilą dostarczenia zainteresowanej osobie uchwały Zarządu; Sądu Koleżeńskiego Związku zawierającej uzasadnienie i pouczenie. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu; Sądu Koleżeńskiego prawo odwołania się pisemnie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być rozpatrzone na najbliższym zebraniu Związku. O uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania zainteresowanego powiadamia się w ciągu 14 dni od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków.
 7. Ponowne przyjęcie na członka zwyczajnego osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla realizacji celów opisanych w §7 statutu.
 2. Członkostwo honorowe nadaje (i odwołuje) Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Związku.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego wynikające z przynależności do Związku i jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.
 4. Członkowstwo członka honorowego ustaje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
  • uchwały Walnego Zebrania Członków w wyniku wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  • wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  • śmierci członka.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Związku, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Związku.
 2. Członków wpierających przyjmuje (i skreśla) Zarząd Związku.
 3. Członek wspierający działa w Związku osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkowie wspierający mają prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach Związku,
  • korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Związku,
  • brać udział w posiedzeniach władz Związku, na których rozpatrywane są sprawy ich bezpośrednio dotyczące,
  • korzystać ze wszystkich świadczeń Związku oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Związek,
  • wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z zapytaniami i skargami.
 5. Członek wspierający jest zobowiązany:
  • przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,
  • współdziałać z władzami Związku oraz brać czynny udział i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania,
  • realizować zadeklarowane, określone świadczenia na rzecz Związku,
  • stać na straży dobrego imienia Związku.
 6. Członkowstwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku,
  • skreślenia na wniosek Prezesa Zarządu z powodu nie realizowania zadeklarowanego, określonego świadczenia na rzecz Związku,
  • skreślenia na wniosek Prezesa Zarządu z powodu działania na szkodę Związku.
 7. Skreślenie członka wspierającego staje się skuteczne z chwilą dostarczenia członkowi wspierającemu uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienie i pouczenie. Skreślonemu członkowi wspierającemu przysługuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu prawo odwołania się pisemnie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być rozpatrzone na najbliższym zebraniu Związku. O uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania zainteresowanego powiadamia się w ciągu 14 dni od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków.

§ 12

Członkowie Związku pełnią społecznie powierzone im w drodze wyborów funkcje, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych z tym kosztów w przypadku pełnienia zadań poza miejscem zamieszkania.

§ 13

Członkowie władz Związku nie mogą zajmować stanowisk administracyjnych w Związku.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 14

 1. Władzami Związku są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Związku,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.
 1. Władze Związku mogą uzupełnić swój skład do 1/3 ustalonego składu statutowego. Uzupełnienia dokonuje organ władz spośród członków Związku kandydujących do władz Związku, którzy uzyskali kolejno największa liczbę głosów i wyrażają pisemnie swoją zgodę.

§ 15

Kadencja władz Związku wynosi 4 lata i trwa do czasu wyboru nowego składu.

Walne Zebranie Członków

§ 16

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Związku może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku co roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata nie później niż do 30 czerwca.
 4. Członkowie Związku o zwołanym Walnym Zebraniu Członków powiadamiani są z 30-to dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu o terminie i miejscu zwołanego Walnego Zebrania Członków powinien być przedstawiony porządek oraz gdy jest to możliwe materiały i projekty uchwał związane z tematyką obrad.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie działalności merytorycznej i finansowej zgodnej z postanowieniami statutu i władz Związku,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie (lub nie udzielanie) absolutorium Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie (lub nie udzielanie) absolutorium Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu,
 5. wybór władz Związku:
  • prezesa Zarządu Związku,
  • 4-8 członków Zarządu Związku,
  • 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,
  • 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego,
  odbywa się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym wg odrębnego regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby tworzące Walne Zebranie Członków [od osoby (członka Związku) nie mogącej uczestniczyć w Zebraniu, wyrażającej chęć kandydowania do władz Związku, wymagane jest pisemne oświadczenie w tej sprawie],
 6. do władz Związku wybrani zostają członkowie Związku z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów przy czym prezesem Zarządu Związku może być wybrany kandydat, który uzyska min. 50%+1 ważnych głosów,
 7. wybór (odwołanie) delegatów na okres kadencji na zjazdy związków krajowych i zagranicznych, do których przystąpił Związek na podstawie §5 pkt 2 w liczbie ustalonej przez te związki,
 8. uchwalanie na wniosek Zarządu Związku wysokości składki członkowskiej,
 9. uchwalanie budżetu i przyjmowanie wykonania budżetu,
 10. rozpatrywanie wniosków Zarządu Związku , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i odwołań od ich decyzji,
 11. uchwalanie regulaminu obrad oraz regulaminów pracy Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i regulaminu gospodarki finansowej Związku,
 12. uchwalanie zmian w statucie,
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie Związku

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych chyba, że niniejszy statut wymaga większej liczby głosów w danej sprawie:
  • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków Związku ,
  • w drugim terminie bez względu na liczbę członków Związku.
 2. Każdy członek ma jeden głos.
 3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy obecnych członków.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Związku.
 2. Zarząd Związku ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Zarząd Związku w ciągu 1-go miesiąca od daty upływu terminu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków to może je zwołać wnioskodawca zgodnie z pkt.1.
 3. Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są uprawnieni wg §9; §10; §11.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Związku

§ 21

 1. Zarząd Związku składa się z 5-9 osób.
 2. Zarząd Związku pod przewodnictwem prezesa Zarządu Związku kieruje całokształtem działalności Związku.
 3. Członkami Zarządu Związku są:.
  • prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków, który jest reprezentantem oficjalnym Związku,
  • pozostali członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków.
 4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu Związku wybierają spośród siebie:
  • wiceprezesa,
  • sekretarza,
  • skarbnika.
 5. Zarząd Związku działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego wniosek przez Walne Zebranie Członków.
 6. Uchwały Zarządu Związku zapadają bezwzględną większością głosów składu Zarządu Związku.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. kierowanie pracą Związku i działanie w jego imieniu aby osiągnąć cele określone w §7,
 2. kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Związku,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków,
 4. opracowywanie preliminarzy budżetowych,
 5. zarządzanie majątkiem i finansami Związku,
 6. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w/s uchwalania wysokości składki członkowskiej,
 7. opracowanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu Związku,
 8. organizowanie wystaw, pokazów i giełd,
 9. organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach w kraju oraz za granicą,
 10. prowadzenie ewidencji swoich członków,
 11. prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,
 12. prowadzenie ewidencji zwierząt hodowlanych,
 13. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 14. powoływanie komisji i zespołów problemowych'
 15. zatrudnianie pracowników w razie potrzeby i ustalanie dla nich wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jej wniosek przez Walne Zebranie Członków.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów składu Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem i finansami Związku poprzez przeprowadzanie co najmniej raz w roku kompleksowej kontroli,
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie lub nie absolutorium Zarządowi Związku,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie §20 statutu.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 26

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego wniosek przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie sporów między członkami Związku,
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 28

 1. Orzeczenia i postanowienia Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów składu Sądu Koleżeńskiego.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w prawach członka na okres nie mniejszy niż 1 rok,
  • wykluczenia ze Związku.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania w trybie §9 pkt.6.

Rozdział V

Fundusze i majątek Związku

§ 29

 1. Do realizacji celów statutowych Związek tworzy fundusze:
  • z opłat wpisowych,
  • ze składek członkowskich,
  • z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • z darowizn i zapisów,
 2. Do zaciągania zobowiązań , zawierania umów oraz składania oświadczeń majątkowych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa i skarbnika.
 3. Zarząd zgodnie z regulaminem gospodarki finansowej może udzielić okresowego pełnomocnictwa innemu członkowi Zarządu niż wymieniono w pkt.2.
 4. Zasady gospodarki finansowej Związku określa regulamin gospodarki finansowej uchwalony przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu uprzednio zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§ 30

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby obecnych członków.

§ 31

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Walnego Zebrania Członków powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Związku.
 2. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzi likwidację.

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy.

Pobierz STATUT (MS Word)

DEKLARACJA Nr

przystąpienia do Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.

Oświadczam, że znany mi jest STATUT Związku, którego zobowiązuję się przestrzegać i dotrzymywać jego postanowień oraz stosować się do regulaminów i uchwał władz Związku.

Deklaruję obowiązek regularnego płacenia składek członkowskich, współdziałać z władzami Związku oraz brać czynny udział i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania jak również stać na straży dobrego imienia Związku.

 1. Nazwisko i imię:
 2. Imiona rodziców:
 3. Data i miejsce urodzenia:
 4. Stan cywilny:
 5. Adres zamieszkania:
 6. Telefon domowy: kom: służbowy :
 7. E-mail:
 8. Wykształcenie:
 9. Zawód :
 10. Jestem: uczniem, studentem, pracującym, niepracującym, rencistą, emerytem. (podkreślić)
 11. Nazwa zakładu pracy:
 12. Jakie rasy hoduję i wielkość stada podstawowego: (wypisać na odwrocie)
 13. Członkowie wprowadzający:
  • (nazwisko i imię) Nr legitymacji Podpis wprowadzającego
  • (nazwisko i imię) Nr legitymacji Podpis wprowadzającego
 14. Data złożenia deklaracji:
 15. Data przyjęcia do TZHGRDPOK i DZ :
 16. Opłaty członkowskie:
  • wpisowe :
  • inne świadczenia:
 17. Wydana legitymacja członkowska: nr i data:

data i podpis przystępującego

Pobierz Deklarację Członkowską (MS Word)
Pobierz Wykaz Hodowanych Ras (MS Word)

Ilość odwiedzin: 514